18 mar. 2013

Datos enquisa

Poboación total de 12 a 25 anos:
Homes 1736, mulleres 1660. En total suman 3396 persoas.(IGE-padrón 2012)

Rango de idade: 12 a 25 anos.
Enquisas realizadas: 120.
Sexo: 61 homes e 59 mulleres.
Proporción de persoas enquisadas: 120/3396= 0,035 é decir un 3,5%.
Porcentaxe que representa cada persoa enquisada: 3396/ 120= 28,3 cada persoa enquisada representa a 28 persoas na realidade.

Tipo de mostreo:
foi non probabilístico, eliximos persoas amigas de cada un dos compoñentes do grupo e persoas de cursos aos que lles pasou a enquisa a profesora.